古兵法网:https://www.gubingfa.com 一家专注于兵法的网站
当前位置:首页 > 历代兵书 > 孙膑兵法 > 正文

孙膑兵法之五度九夺

班建红

2022-06-21 23:14:13 《孙膑兵法》seo专员
已阅读

 五度九夺·第二十八

 作者:孙膑

 出自————《孙膑兵法》《下卷》

 出自————《中国古代历代兵书

 原文:

 ……矣。救者至,又重败之。故兵之大数(一),五十里不相救也。况近□□□□□数百里(二),此程(三)兵之极也。

 故兵(四)曰:积(五)弗如,勿与持久。众弗如,勿与接和(六)。□[弗如,勿与□□。□□弗如,勿]与□长。习(七)弗如,毋当其所长。五度(八)既明,兵乃横行。

 故兵……趋敌数。一曰取粮。二曰取水。三曰取津(九)。 四曰取途。五曰取险。六曰取易。七曰[取□。八曰取□。九]曰取其所读(十)贵。

 凡九夺,所以趋敌也。

 译文:

 ..救兵到达,又再度打败敌军。所以,用兵的一项重要原则是,相距五十里就不能相互救援了。..有几百里的距离,这样的距离已超过行军救援的极限了。

 因此兵法说,当储备不如敌军时,不要和敌军打持久战。兵力不如敌军时,不要和敌军周旋。..不如敌军时,不要与敌军..。..不如敌军时,不要与敌军..士兵训练不如敌军时,不要用这样的士兵去与敌军的长处抗争。 统军将领如能懂得衡量这五项,并能恰当地把握分寸,那他带的军队就可以纵横驰骋了。

 所以兵法说:..各种逼迫敌军的办法。第一是夺取敌军粮草。第二是夺取敌军水源,第三是夺取敌军必经的渡口。 第四是夺取敌军必经的道路。第五是夺占敌军必经的险要关隘。第六是夺取平坦开阔地带。第七是..第八是..第九是夺取敌军最珍视的东西。

 以上九项夺取,都可以逼迫敌军。

 注释:

 (一)大数,大要。

 (二)此句有缺文,据文义,原文似当为:“况近者数里,远者数百里”。

 (三)程,衡量。

 (四)兵,指古兵法。

 (五)积,委积,指粮草。

 (六)接和,与交和同意,两军对垒。

 (七)习,训练。

 (八)五度,指上文所说“积弗如,勿与持久”等五事。

 (九)津,渡口。

 (十)读,借为独。

版权保护: 本文 孙膑兵法之五度九夺 内容来自互联网,请自行判断内容的正确性 https://www.gubingfa.com/n/72.html


孙膑兵法 孙膑兵法之奇正

奇正第三十 作者:孙膑 出自《孙膑兵法》《下卷》 出自《中国古代历代兵书》 原文: 奇正(一) 天地之理,至则反,盈则败,□□(二)是也。代兴代废(三),四时是也。有胜有不胜,五……

孙膑兵法 孙膑兵法之积疏

积疏第二十九 作者:孙膑 出自《孙膑兵法》《下卷》 出自《中国古代历代兵书》 原文: [积]胜疏,盈胜虚,径胜行(一),疾胜徐,众胜寡,佚胜劳。 积故积之(二),疏故疏之,盈故盈……

孙膑兵法 孙膑兵法之雄牝城

雄牝城第二十七 作者:孙膑 出自《孙膑兵法》《下卷》 出自《中国古代历代兵书》 原文: 城在渒泽 (一) 之中,无亢山名谷 (二) ,而有付丘 (三) 于其四方者,雄城也,不可攻也。 军……

孙膑兵法 孙膑兵法之将失

将失第二十六 作者:孙膑 出自《孙膑兵法》《下卷》 出自《中国古代历代兵书》 原文: 将失: 一曰,失所以往来 (一) ,可败也。二曰,收乱民而还用之,止北卒而还斗之 (二) ,无……

孙膑兵法 孙膑兵法之将败

将败第二十五 作者:孙膑 出自《孙膑兵法》《下卷》 出自《中国古代历代兵书》 原文: 将败(一) 将败: 一曰不能而自能。二曰骄。三曰贪于位。四曰贪于财。[五曰]□。六曰轻。七……

孙膑兵法 孙膑兵法之将德

将德第二十四 作者:孙膑 出自《孙膑兵法》《下卷》 出自《中国古代历代兵书》 原文: 赤子,爱之若狡 (一) 童,敬之若严师,用之若土芥 (二) ,将军 不失,将军之智也。不轻寡……

孙膑兵法 孙膑兵法之将义

将义第二十三 作者:孙膑 出自《孙膑兵法》《下卷》 出自《中国古代历代兵书》 原文: 义将(一) 将者不可以不义,不义则不严,不严则不威,不威则卒弗死 (二) 。 故义者,兵之首也……

孙膑兵法 孙膑兵法之兵失

兵失第二十二 作者:孙膑 出自《孙膑兵法》《下卷》 出自《中国古代历代兵书》 原文: 欲以敌国之民之所不安,正俗所难敌国兵之所长,耗兵也。 欲强多 (一) 国之所寡,以应敌国之……

孙膑兵法 孙膑兵法之五名五恭

五名五恭第二十一 作者:孙膑 出自《孙膑兵法》《下卷》 出自《中国古代历代兵书》 原文: 兵有五名: 一曰威强,二曰轩骄 (一) ,三曰刚至 (二) ,四曰{目力}忌 (三) ,五曰重柔……

孙膑兵法 孙膑兵法之善者

善者第二十 作者:孙膑 出自《孙膑兵法》《中卷》 出自《中国古代历代兵书》 原文: 善者(一) 善者,敌人军□人众,能使分离而不相救也,受敌 (二) 而不如知 (三) 也。故沟深 (四……

孙膑兵法 孙膑兵法之客主人分

客主人分第十九 作者:孙膑 出自《孙膑兵法》《中卷》 出自《中国古代历代兵书》 原文: 客主人分(一) 兵有客之分,有主人之分。客之分众,主人之分少。客倍主人半,然可敌也……

孙膑兵法 孙膑兵法之略甲

略甲第十八 作者:孙膑 出自《孙膑兵法》《中卷》 出自《中国古代历代兵书》 原文: 略甲(一) 略甲之法,敌之人方阵□□无 欲击之,其势不可,夫若此者,下之 以国章,欲战若狂,……

孙膑兵法 孙膑兵法之十问

十问第十七 作者:孙膑 出自《孙膑兵法》《中卷》 出自《中国古代历代兵书》 原文: 十问(一) 兵问曰: 交和而舍 (二) ,粮食均足,人兵敌衡 (三) ,客主 (四) 两惧。敌人圆阵以胥……

孙膑兵法 孙膑兵法之十阵

十阵第十六 作者:孙膑 出自《孙膑兵法》《中卷》 出自《中国古代历代兵书》 原文: 十阵(一) 凡阵有十:有方阵,有圆阵,有疏阵 (二) ,有数阵 (三) ,有锥行之阵 (四) ,有雁行之……

孙膑兵法 孙膑兵法之强兵

强兵第十五 作者:孙膑 出自《孙膑兵法》《中卷》 出自《中国古代历代兵书》 原文: 威王问孙子曰: 齐士教寡人强兵者,皆不同道。[有]教寡人以政教者,有教寡人以[有教]寡人以散……

孙膑兵法 孙膑兵法之官一

官一第十四 作者:孙膑 出自《孙膑兵法》《中卷》 出自《中国古代历代兵书》 原文: 官一(一) 孙子曰: 凡处卒利阵体甲兵者 (二) ,立官则以身宜,贱令以采章 (三) ,乘削以伦物,……

孙膑兵法 孙膑兵法之延气

延气第十三 作者:孙膑 出自《孙膑兵法》《中卷》 出自《中国古代历代兵书》 原文: 延气(一) 孙子曰: 合军聚众,[务在激气] (二) 。复徒 (三) 合军,务在治兵利气 (四) 。临境近敌……

孙膑兵法 孙膑兵法之杀士

杀士第十二 作者:孙膑 出自《孙膑兵法》《中卷》 出自《中国古代历代兵书》 原文: 孙子曰: 明爵禄而 *** 杀士则士 知之。知士可信,毋令人离之。必胜乃战,毋令人知之。当战毋……

孙膑兵法 孙膑兵法之行篡

行篡第十一 作者:孙膑 出自《孙膑兵法》《中卷》 出自《中国古代历代兵书》 原文: 行篡(一) 孙子曰: 用兵移民之道,权衡也 (二) 。权衡,所以篡贤取良也。阴阳,所以聚众合敌也……

孙膑兵法 孙膑兵法之兵情

兵情第十 作者:孙膑 出自《孙膑兵法》《上卷》 出自《中国古代历代兵书》 原文: 孙子曰: 若欲知兵之情,弩矢其法也。矢,卒也。弩,将也。发者,主也 (一) 。 矢,金在前,羽……
管理员班建红
男,文化程度不高性格有点犯二,闲着没事喜欢研究各种兵法。兵法,用兵作战的方法、策略施诈于漫漫千军。
 • 文章总数
 • 68348访问次数
 • 建站天数